logo
  Rodzaj:   Legalizacja:   Działka:   Fraza:
  Producent:   Udźwig od:   Udźwig do: więcej...
Wagi sklep oferta
Kontakt

Tanie Wagi Elektroniczne TopWagi.pl
TopWagi Warszawa
Biuro handlowe Warszawa
ul. Bukowiecka 92, lok. 48, I p.
03-893 Warszawa

(22) 21 66 177
791 987 266
fax. (22) 398 29 34

pn.-pt. 9:00-17:00

e-mail: sklep@topwagi.pl

 


WAGI ŁAZIENKOWE


PRODUCENCI WAG:
Wagi precyzyjne OHAUSWagi medyczne SECA

Wagi medyczne MENSOR
Tanie wagi sklepowe, tanie wagi przemysłowe CAS

Tanie wagi AXIS
Wagi FAWAG Lubelskie Fabryki Wag

Tanie wagi sklepowe METTLER TOLEDO
Tanie wagi DIGI

Tanie wagi RADWAG   wagi SOEHNLE       

tanie wagi laboratoryjne, apteczne, jubilerskie, precyzyjne VIBRA    tanie wagi sklepowe TSCALE
 
____________________REKLAMA

Tanie Sklepy Internetowe - gotowe sklepy internetowe i na abonament

Projektowanie Ogrodów Warszawa

Tanie wagi, wagi elektroniczne, wagi laboratoryjne, wagi przemysłowe, wagi platformowe, wagi sklepowe, wagi medyczne, wagi kuchenne, wagi samochodowe, wagosuszarki

Google+

Producenci
Nowości
Certyfikaty

Poziom konstrukcyjno-technologiczny wag elektronicznych

Janusz Lewandowski

W niniejszej pracy zostały przedstawione niektóre wyniki projektów badawczych z dziedziny wag elektronicznych
finansowanych przez Komisję Europejską. Ostatni z nich, międzynarodowy 3-letni projekt badawczy EUROSTARS E! 4637 – EXCALE pt. „Nowa rodzina wag elektronicznych II klasy oparta na indukcyjnościowej metodzie pomiaru masy”, administrowany jest w Polsce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zaś w Komisji Europejskiej przez Sekretariat EUROSTARS.

Wszystkie wymienione projekty były wykonywane i zarządzane przez firmę badawczo-produkcyjną MENSOR przy
współpracy z następującymi instytucjami: Przemysłowym Instytutem Elektroniki, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Mechatroniki PW, Wydziałem Elektroniki PW i Instytutem Tele-Radiotechnicznym. W konstrukcjach wag elektronicznych występuje problematyka analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, ich oprogramowania oraz szeroko rozumiana dziedzina mechaniki oparta na technologiach przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbce skrawaniem, obróbce plastycznej metali, spawalnictwie i innych – stąd potrzeba tak różnorodnej kooperacji. Celem naukowych prac badawczych z dziedziny wag elektronicznych jest podwyższenie ich poziomu konstrukcyjno-technologicznego A, który określa zbiór parametrów technicznych x1, x2, x3 ... .. ... xn danego wyrobu, praca [11]: A = f(x1, x2, x3 ... .. ... xn)
gdzie:
A – poziom konstrukcyjno-technologiczny wyrobu przemysłowego;
x1, x2, x3 ... .. ... xn – parametry techniczne tego wyrobu.

Wyznaczenie bezwzględnej wartości poziomu konstrukcyjno- -technologicznego danego wyrobu przemysłowego jest rzeczą trudną, można natomiast dokonać porownania parametrow technicznych kilku wag i ustalić najwyższy poziom konstrukcyjno- technologiczny jednej z nich. Porownanie to musi dotyczyć wyrobow tego samego typu, o podobnych parametrach technicznych, ale wytwarzanych przez różnych producentow - nie można porownywać wagi analitycznej z wagą magazynową III klasy.

Dzieląc otrzymane w ten sposob wartości A1, A2 ... .. ... An przez ceny porownywanych z sob. wag, otrzymujemy współczynniki ƒβ1, ƒβ2 ... .. ... ƒβn, charakteryzuj.ce jakość danej konstrukcji z handlowego i użytkowego punktu widzenia.
β1 = A1/C1
β2 = A2/C2
βn = An/Cn
gdzie:
β1, β2 ... .. ... βn – współczynniki poziomu konstrukcyjno-technologicznego
wagi;
C1, C2 ... .. ... Cn – ceny porównywanych z sobą wag.

Zakładając dla parametrow technicznych: x1, x2, x3 ... .. ... xn np. szkolną skal. ocen od 1 do 6, można wyznaczyć dla kilku wag współczynniki ƒβ charakteryzujące ich poziom konstrukcyjno - technologiczny A.
Celem projektow badawczych jest uruchomienie produkcji wag i przetwornikow pomiarowych, ktore posiadaj. maksymalne współczynniki ƒβ1, ƒβ2 ... .. ... ƒβn, a nie minimalne ceny c1, c2 ... .. ... cn. Tymczasem handlowcy w większości przypadkow kierują się wyłącznie kryterium cenowym, co naraża użytkownikow wag na częste naprawy lub w wielu przypadkach prowadzi do przedwczesnego złomowania zakupionej wagi. Powszechnie znany problem przetargow opartych wyłącznie na kryterium cenowym nie dotyczy tylko wag elektronicznych.
znany jest on z radia i telewizji. Z powyższych rownań wynika dodatkowy wniosek - pełna ocena poziomu konstrukcyjno-technologicznego nowego wyrobu przemysłowego jest mo.liwa dopiero w procesie produkcyjnym,
ocena pozornie rewelacyjnych wynalazkow powstałych w instytutach naukowych nie zawsze jest prawdziwa [11; 12]. Ocena poziomu A z definicji dotyczy oceny technologii wytwarzania, ktora z kolei zależy od producenta, jego wyposażenia w maszyny, urz.dzenia technologiczne i doświadczenia produkcyjne. Mamy zatem tutaj przypadek porownywania podobnych wyrobow wytwarzanych przez różnych producentow. Wagi elektroniczne są przyrządami do pomiaru masy, ich poziom konstrukcyjno-technologiczny A zależy w znacznym stopniu od układu pomiarowego, tzn. przetwornika pomiaru masy. Stąd naukowe prace badawcze prowadzone w ww. projektach dotyczyły w znacznym stopniu indukcyjnościowych przetwornikow do pomiaru masy.

Stan techniki pomiarów masy
W technice pomiarów masy rozpowszechnione są dwa systemy pomiarowe [6; 7; 9; 10; 13].
1. Oparty na kompensacji w układzie równowagi sił, masy ważonej za pomocą siłownika magnetoelektrycznego (rys. 1). Masa ważona jest tutaj proporcjonalna do prądu płynącego przez cewkę:
mg = k * i
gdzie:
m – masa ważona;
g – przyspieszenie ziemskie;
k – współczynnik proporcjonalności;
i – prąd płynący przez cewkę, skąd:

m = k/g * i
W praktycznym rozwiązaniu pomiaru masy (rys. 1) siła mg przyłożona jest przez układ dźwigniowy o różnym przełożeniu, zależnym od zakresu masy mierzonej. W przypadku wag górnoszalkowych potrzebny jest układ dźwigniowy kompensujący nieosiowe obciążenie szalki masą ważoną. Opisany układ pomiarowy jest powszechnie stosowany w przypadku dokładnych pomiarów masy i małych zakresów pomiarowych, np. w wagach
analitycznych. Ma on jednak wiele wad, do których należy zaliczyć:
- skomplikowana precyzyjna konstrukcja mechaniczna przełożenia dźwigniowego i mechanizmu kompensującego błąd nieosiowego przyłożenia siły;
- dość duża masa wynikająca z wymiarów gabarytowych magnesu stałego (rys. 1);
- mała odporność na zewnętrzne zmienne pola magnetyczne;
-  znaczny pobór energii (prąd i – równanie (2)), któremu towarzyszy wydzielanie ciepła i zmiana temperatury panującej wewnątrz wagi;
- mała odporność na wstrząsy, przyspieszenia i drgania.

Wymienione niedogodności były powodem poszukiwania
innych rozwiązań konstrukcyjnych, pozbawionych ww. wad.

Schemat ideowy układu pomiaru masy za pomocą siłownika magnetoelektrycznego

Schemat belki tensometrycznej

2. W latach sześćdziesiątych XX w. powstało nowe rozwiązanie konstrukcyjne oparte na pomiarze odkształceń sprężystych specjalnego profilu wykonanego ze stopu aluminium lub ze stali (rys. 2). Cztery tensometry naklejone w miejscach o najmniejszym przekroju zmieniają swoją rezystancję w wyniku obciążenia belki siłą mg. Połączone są one w układzie mostka Wheatstona, którego napięcie wyjściowe U proporcjonalne jest do masy
mierzonej m.
U ≈ k1 ∙ m
gdzie:
U – napięcie w przekątnej mostka;
k1 – współczynnik proporcjonalności;
m – masa mierzona.

Opisane rozwiązanie wprowadzało znaczny postęp w technice pomiarów masy; jest ono proste i bardziej niezawodne od systemu opartego na siłowniku magnetoelektrycznym; możliwy jest tutaj pomiar dużych mas przy małym poborze mocy. Rozwiązanie to znalazło powszechne zastosowanie w budowie wag elektronicznych, głównie o udźwigach powyżej dwóch kilogramów i rozdzielczości nieprzekraczającej 6000 działek. Belka tensometryczna (rys. 2) ma jednak również wiele wad:
- małą odporność na przeciążenia pionowe i boczne (150%);
- zakres zastosowań ograniczony do wag o udźwigach powyżej 2 kg (wykonywane są również wagi tensometryczne o zakresach pomiarowych poniżej 2 kg, ale mają niższą dokładność i nie spełniają normy PN-EN 45501);
-  ograniczoną dokładność pomiaru (na ogół wagi III klasy dokładności);
- skomplikowaną technologię naklejania tensometrów;
- konieczność kompensacji zmiany modułu Younga belki metalowej w funkcji temperatury przez odpowiedni dobór czujników tensometrycznych.
Pomimo ww. wad belki tensometryczne znalazły obok układu (rys. 1) powszechne zastosowanie i wielu konstruktorom wag trudno sobie wyobrazić ich budowę bez tego zespołu pomiarowego.

Indukcyjnościowa belka pomiarowa
Nowe rozwiązanie konstrukcyjne [5; 10; 13], wykorzystuje inne zjawiska fizyczne od wyżej opisanych. Zrezygnowano z tensometrów, które przeznaczone są z zasady swojej budowy do pomiaru miejscowych naprężeń w konstrukcjach metalowych – zastosowano natomiast znany w innych dziedzinach metrologii indukcyjnościowy czujnik przesunięcia (rys. 3). Składa się on z dwóch cewek, ruchomego rdzenia i kubka ferrytowego, przez który zamyka się zmienny strumień pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący przez cewki.
Omawiany czujnik pracuje w układzie różnicowym, tzn. w środkowym symetrycznym położeniu rdzenia względem cewek napięcie wyjściowe układu pomiarowego (rys. 4) jest równe zero. Przesuniecie rdzenia względem tego stanu równowagi powoduje pojawienie się napięcia U proporcjonalnego do przesunięcia x rdzenia ferrytowego. Opisany wyżej indukcyjnościowy czujnik przesunięcia zastosowano do budowy indukcyjnościowej belki pomiarowej
(rys. 5). Ruchoma część belki połączona jest z szalką wagi, na którą nakładamy masę ważoną. W wyniku położenia tej strony w stałej części belki, z drugiej strony w części ruchomej. Ww. połączenia są trwałe, ponieważ sprężyny wykonanesą z tego samego materiału co część stała i ruchoma, metodą obróbki skrawaniem.

Schemat indukcyjnościowego czujnika przesunięcia

Schemat mostka pomiarowego czujnika indukcyjnościowego

Schemat indukcyjnościowej belki pomiarowej

 

Twój koszyk

koszyk Ilość towarów: 0
Na kwotę: 0,00 zł

Zapytaj konsultanta

Udźwigi wag podane z tysięczną dokładnością, np. 10.000kg=10kg
Tanie Wagi Elektroniczne e-Sklep
TopWagi.pl

- dokładnie najtaniej!
(22)2166177 791987266
fax:(22)3982934 e-mail: sklep@topwagi.pl

- Jak złożyć zamówienie?
- Legalizacja wag.

- O Firmie.
- Jaką wagę wybrać?

Wagi medyczneOFERTA DLA SZPITALI I PRZYCHODNI LEKARSKICH, GABINETÓW 
PIELĘGNIARSKICH
Wagi medyczne osobowe
ze wzrostomierzem
mechanicznym,
elektronicznym
funkcją BMI,
wagi niemowlęce,
wagi łóżkowe,
wagi do ważenia 
pacjentów na wózkach
inwalidzkich.


Medyczny Sklep Warszawa

Wagi Medyczne SECA Rabat 15%

Przelicznik masy:

1g =1000mg
0,1g = 100mg
1mg = 0,001g
0,1mg - 0,0001g
1kg = 1000g
0,1g = 0,0001kg

Gorące promocje wag elektronicznych

 Pioneer Precision PA2102CM/1 2kg/0,01g, legalizacja i automatyczna kalibracja

OHAUS waga precyzyjna PA2102/1 (2kg/0,01g), legalizacja, automatyczna kalibracja!

Pioneer Precision PA213CM/1 200g/0,001g, legalizacja i automatyczna kalibracja

OHAUS waga precyzyjna PA213/1 (200g/0,001g), legalizacja, automatyczna kalibracja!

Aviator 5000

Aviator 5000AVIATOR 5000 15kg/5g legalizowana waga sklepowa kalkulacyjna, akumulator, grube tworzywo ABS, szalka gruba ze stali nierdzewnej, 240/337mm (trapezoid), 50 PLU i 32 klawisze funkcyjne.


BF800 czarna - niemiecka waga elektroniczna diagnostyczna do 150kg / innowacyjne łącze między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0) WAGI ŁAZIENKOWE

seca sensa 804 (seca804) - pomiar masy ciała, tłuszczu i wody w organizmie, wskaźnik BMI

Wagi dietetyczne (pomiar masy ciała, tłuszczu i wody w organizmie, wskaźnik BMI)

Promocje

Reklama

Oprawy, oświetlenie przemysłowe sklep internetowy
Oprawy, oświetlenie przemysłowe
sklep internetowy

 Copyright 2009 www.TopWagi.pl            Ogďż˝oszenia lokalne pasaďż˝ handlowy Ogłoszenia lokalne - pasaż handlowy
Create & Design